► "Vertikos" Tadeusz Kosyl


Dane adresowe:

ul. ?om??y??ska 22 /24 m. 15, Warszawa - MazowieckieZa??o??ycielem firmy jest Tadeusz Kosyl. W 1991 roku moja firma zacz???a zajmowa? si? monta??em ??aluzji poziomych i pionowych. W 1998 roku rozszerzyli??my dzia??alno??? o produkcj? i monta?? swoich wyrob??w. Chc?c sprosta? oczekiwaniom naszych klient??w, zacz?li??my udoskonala? us??ugi, przechodz?c od typowego asortymentu do bardziej skomplikowanych rozwi?za??.

► Ul-Pol Tomasz Jasie??ski


Dane adresowe:

ul. Turystyczna 9, Lublin - LubelskieFirma Jasie??ski specjalizuje si? w projektowaniu, sprzeda??y i monta??u wysokiej jako??ci urz?dze?? ochrony przeciws??onecznej firmy WAREMA. Oferowane urz?dzenia s? wykonywane w oparciu o bardzo szerok? gam? sprawdzonych rozwi?za??, na indywidualne Pa??stwa zam??wienie. Du??y wyb??r rozwi?za?? technicznych, materia????w i kolor??w jest gwarancj? najwy??szej jako??ci, estetyki i komfortu.

► Agem


Dane adresowe:

ul. Ziemowita 5, Legnica - Dolno??l?skie


Jeste??my rodzinn? firm?, powsta??? w 2003 roku. Nasza g????wna siedziba znajduje si? w budynku LSM (Legnickiej Sp????dzielni Mieszkaniowej) przy ulicy Gwiezdnej 8 pok??j 16, w Legnicy. Zajmujemy si? monta??em stolarki okiennej, drzwi, parapet??w, instalacji CO, gazowych podgrzewaczy wody (Junkers??w), kolektor??w s??onecznych oraz rolet i roletek (wewn?trznych i zewn?trznych).

► Us??ugi og??lnobudowlane J. Cha??upka


Dane adresowe:

ul. Baborowska 20, Pami?tkowo - Wielkopolskie??wiadczymy kompleksowe us??ugi remontowe i wyko??czeniowe. Specjalno??ci? firmy s? modernizacje pomieszcze??. Uzupe??nieniem naszej propozycji s? prace budowlane np. ocieplanie budynk??w.

► P.P.H.U Nitus Piotr Nowak


Dane adresowe:

Dru??k??w Pusty 9, Por?bka Iwkowska - Ma??opolskie


Firma NITUS Piotr Nowak ?? powsta??a z po???czenia dw??ch firm: produkcyjnej i handlowej. Dzi?ki tej symbiozie powsta??a firma, kt??ra po???czy??a lata do??wiadczenia firmy produkcyjnej (fachowo???, dok??adno??? wykonania, terminowo???, serwis) i handlowej (szybko???, dostosowalno???, elastyczno???). Produkcj? bram opieramy na najlepszych komponentach dost?pnych na rynku europejskim.

► Inter-System J??zef Baku??a


Dane adresowe:

Okocimska 4 lok.8, Warszawa - MazowieckiePrzedsi?biorstwo dzia??a na rynku od 24 lat. Zosta??o za??o??one w 1989 roku przez Krzysztofa Ciesielskiego. Wraz z rozwojem firmy nazwa ulega??a wielokrotnie zmianie. Na pocz?tku by??a zmiana pod nazw? ??Inter-System? od 1997 do 2002 jako INTER-SYSTEM S.C. od pa??dziernika 2002 nazywa si? w INTER-SYSTEM J. Baku??a Agencja handlowo-us??ugowa. Specjalizujemy si? w kompleksowych realizacjach inwestycji budowlanych.