► "PROJNORM" Sp. z.o.o


Dane adresowe:

ul. Sienkiewicza 22, Pozna?? - WielkopolskieFirma za??o??ona w 1990 roku oferuje pe??en zakres us??ug zwi?zanych z obs??ug? rynku nieruchomo??ci oraz obs??ug? proces??w inwestycyjnych. W ramach firmy "PROJNORM" dzia??alno??? swoj? wykonuj? rzeczoznawcy maj?tkowi z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomo??ci, nadanymi przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.