Polityka Prywatno┼Ťci


Polityka prywatno??ci
Niniejsza polityka prywatno??ci okre??la zasady ochrony prywatno??ci oraz zawiera informacje dotycz─?ce sposobu wykorzystania 
danych gromadzonych przez Administratora serwisu ewykonawcy.pl.
Gromadzenie danych
U??ytkownicy korzystaj─?cy z serwisu ewykonawcy.pl pozostaj─? anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecyduj─? inaczej. Serwis 
ewykonawcy.pl gromadzi jedynie informacje dotycz─?ce liczby os??b odwiedzaj─?cych poszczeg??lne strony serwisu oraz informacje 
zawarte w logach systemowych (np. adres IP), kt??re wykorzystywane s─? w celach statystycznych. U??ytkownicy, kt??rzy 
postanowi─? zautoryzowa─? swoj─? aktywno??─? (zalogowa─? si─?) w serwisie ewykonawcy.pl, proszeni s─? o dokonanie rejestracji 
(tylko firmy posiadaj─?ce konta w serwisie). Dane podane w procesie rejestracji s─? wykorzystywane jedynie do prezentacji 
profili firm zarejestrowanych w serwisie. Serwis ewykonawcy.pl nie gromadzi ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom 
trzecim (w szczeg??lno??ci reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Serwisu. 
Ka??dej zarejestrowanej firmie w serwisie ewykonawcy.pl przys??uguje prawo wgl─?du i dokonania zmian w 
podanych przez siebie danych.
Ochrona danych
Administrator Serwisu stosuje ??rodki techniczne i organizacyjne, kt??rych celem jest jak najlepsze zabezpieczenie 
gromadzonych danych ( dane podmiot??w ) przed nieuprawnionym dost─?pem lub niew??a??ciwym wykorzystywaniem przez osoby 
nieuprawnione. Stosowane ??rodki techniczne s─? unowocze??niane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak r??wnie?? dost─?pnych 
sposob??w zabezpiecze??. Administrator dok??ada wszelkich stara??, aby chroni─? u??ytkownik??w przed nieuprawnionym dost─?pem, 
nieautoryzowan─? modyfikacj─?, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajduj─?cych si─? w posiadaniu Administratora.  
Informacje s─? przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich ??rodk??w bezpiecze??stwa, spe??niaj─?cych wymagania 
polskiego i europejskiego prawa.
Dost─?pno??─? strony
Niekt??re dane, kt??re publikujesz w serwisie dost─?pne s─? wszystkim u??ytkownikom. Witryna jest indeksowana przez 
wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, ??e osoby spoza serwisu maj─? dost─?p do niekt??rych informacji: nazwa podmiotu, dane 
teleadresowe.
Pliki "cookies"
Przegl─?darka internetowa, z kt??rej korzystasz, mo??e przechowywa─? na dysku Twojego komputera pliki tekstowe, tak zwane 
"cookies" (ang. ciasteczka) . W plikach "cookies" znajduj─? si─? informacje niezb─?dne do prawid??owego funkcjonowania 
serwis??w internetowych. Zawarto??─? plik??w cookies nie pozwala na identyfikacj─? u??ytkownika. Za pomoc─? plik??w cookies nie s─? 
przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Je??eli nie ??yczysz sobie, by twoja przegl─?darka przechowywa??a pliki 
"cookies", mo??esz j─? odpowiednio skonfigurowa─?. W??wczas ca??kowicie zostanie wy??─?czona mo??liwo??─? przechowywania plik??w 
cookies na dysku twardym Twojego komputera. Nale??y jednak pami─?ta─?, ??e po takiej zmianie mo??esz straci─? mo??liwo??─? 
korzystania z niekt??rych funkcjonalno??ci serwisu ewykonawcy.pl.