Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu

      Niniejszy regulamin okre??la zasady
korzystania z portali internetowych
nale??─?cych do firmy AMB z siedzib─? w 
Dzier??─???nie na ul. ?Ür??dlanej 7.
Regulamin okre??la tak??e prawa i
obowi─?zki U??ytkownik??w korzystaj─?cych z
Serwisu. Regulamin  zosta?? sporz─?dzony w
oparciu o przepisy prawa obowi─?zuj─?ce na
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
 ┬ž 1 POSTANOWIENIA OG??LNE
1.1 Zamawiaj─?cy akceptuje niniejszy
Regulamin, poprzez z??o??enie zam??wienia o
emisje reklamy (reklam) lub innych
??wiadcze?? reklamowych. W szczeg??lno??ci
jego postanowienia   o charakterze umownym
reguluj─?ce stosunek mi─?dzy Klientem a
Firm─? AMB z  siedzib─? w Dzier??─???nie ul.
?Ür??dlana 7,
oraz zobowi─?zuje si─? do przestrzegania
prawa przy korzystaniu z Serwis??w
internetowych. Zamawiaj─?cy o??wiadcza, ??e
przekazuj─?c jakiekolwiek materia??y w
chwili przesy??ania b─?dzie posiada?? pe??ne 
prawo do ich wykorzystywania i
udost─?pniania osobom trzecim a w
szczeg??lno??ci, ??e nie b─?dzie w tym
zakresie narusza?? praw os??b trzecich.
1.2 Administrator przypomina o
odpowiedzialno??ci jak─? ponosi U??ytkownik
za tre??ci umieszczone przez niego w
Serwisie.  Tre??ci naruszaj─?ce
obowi─?zuj─?ce na
terytorium RP prawo zostan─? niezw??ocznie
przekazane w??a??ciwym organom. Administrator 
przypomina o mo??liwo??ci  udost─?pnienia
danych u??ytkownik??w Serwisu na ??─?danie
uprawnionych organ??w oraz potrzeby 
prowadzonych wobec nich post─?powa??.
1.3 Korzystanie z Serwis??w internetowych
w inny spos??b ni?? w ramach dozwolonego
u??ytku nie jest dopuszczalne bez zgody 
wszystkich podmiot??w, kt??rym przys??uguj─?
prawa do element??w Serwisu, w tym bez
zgody Firmy AMB z siedzib─? w Dzier??─???nie 
ul. ?Ür??dlana 7.
1.4  Zabronione jest przekazywanie do
Serwis??w internetowych materia????w
zawieraj─?cych tre??ci sprzeczne z prawem,
w tym 
naruszaj─?ce prawa os??b trzecich, w
szczeg??lno??ci prawa autorskie lub dobra
osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
1.5 Firma AMB nie ponosi
odpowiedzialno??ci za prawdziwo??─?
zamieszczonych w Serwisach internetowych
i materia????w 
dostarczonych przez klienta.
1.6 Informacje zawarte na stronie maj─?
charakter wy??─?cznie informacyjny. Tre??ci
zawarte w serwisach AMB nie mog─? by─? 
podstaw─? wysuwania jakichkolwiek
roszcze?? w stosunku do Administratora.
1.7 Firma AMB nie ponosi
odpowiedzialno??ci za skutki awarii
Serwis??w internetowych, a w
szczeg??lno??ci za ewentualn─? utrat─? 
przechowywanych w nim danych.
1.8 Administrator zastrzega sobie prawo
do przerwy technicznej w funkcjonowaniu
serwisu internetowego w przypadku obs??ugi 
i konserwacji serwera oraz
oprogramowania serwisu.
1.9 Serwis nie gromadzi, nie przetwarza
i nie udost─?pnia danych osobowych
U??ytkownik??w. U??ytkownik chc─?c zosta─? 
zarejestrowany w Serwisie obowi─?zany
jest poda─? wy??─?cznie niezb─?dne dane
identyfikuj─?ce go na tle innych
u??ytkownik??w, 
takie jak adres, siedzib─?, telefon itp.,
oraz adres poczty elektronicznej.
U??ytkownik w celu uzyskania rachunku 
zobowi─?zany jest poda─? niezb─?dne dane.
Administrator portalu nie gromadzi
danych osobowych a wszelkie dane osobowe 
uzyskane w zwi─?zku z prowadzon─?
korespondencj─? pomi─?dzy u??ytkownikiem a
Administratorem portalu s─? chronione.
Podanie 
danych osobowych przez u??ytkownika jest
dobrowolne. W ka??dym czasie u??ytkownik
ma prawo ??─?da─? usuni─?cia wszelkiej 
korespondencji prowadzonej z Administratorem
┬ž 2 UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
2.1 Administrator ma prawo do korekty i
moderacji tre??ci w Serwisie ( b??─?dy
ortograficzne, liter??wki, modyfikacje
tre??ci 
zlece?? lub innych opis??w), a tak??e
usuni─?cia dowolnych tre??ci ( nie
zmieniaj─?cych istoty zlece?? ) czy zdj─?─?
bez podania 
przyczyny.
2.2 Tre??ci naruszaj─?ce obowi─?zuj─?ce
prawo, dobre obyczaje i interesy os??b
trzecich, b─?d─? usuwane z Serwisu.
2.3 W przypadku naruszenia Regulaminu
przez U??ytkownika, Administrator serwisu
mo??e niezw??ocznie po powzi─?ciu informacji o 
naruszeniu, usun─?─? wszelkie niezgodne i
naruszaj─?ce Regulamin materia??y
(zlecenia, oferty, zdj─?cia produkt??w), z 
konsekwencj─? usuni─?cia konta Dostawcy
w??─?cznie. O usuni─?ciu konta Dostawca
zostanie poinformowany.
2.4 Operatorowi przys??uguje rezygnacja z
wykonania us??ugi w terminie 7 dni od
momentu przyj─?cia zam??wienia
┬ž 3 PRAWA I OBOWI─?ZKI U??YTKOWNIK??W
3.1 Ka??dy Dostawca mo??e mie─? tylko jedno
Konto w Serwisie. W przypadku, gdy
Administrator stwierdzi, ze Dostawca
posiada 
ju?? Konto, mo??e odm??wi─? kolejnej
rejestracji lub usun─?─? jedno z
istniej─?cych kont.
3.2 Dost─?p do Konta jest chroniony
has??em dost─?pu. Administrator ostrzega
przed konsekwencjami i mo??liwymi szkodami 
powsta??ymi w zwi─?zku z udost─?pnieniem
Konta innym u??ytkownikom lub osobom trzecim.
3.3 Ka??dy U??ytkownik ma prawo usuni─?cia
swojego konta bez podania przyczyny.  W
celu usuni─?cia konta nale??y skontaktowa─? 
si─? z Administratorem Serwisu
biuro@ewykonawcy.pl
3.4 Zgodnie z ustaw─? z dnia 2 marca 2000
r. o ochronie niekt??rych praw
konsument??w oraz o odpowiedzialno??ci za
szkod─? 
wyrz─?dzon─? przez produkt niebezpieczny
(DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z p????n.
zm.), klient ma prawo do odst─?pienia od 
umowy w ci─?gu 10 dni od wystawienia
rachunku bez podania przyczyny.
┬ž 4 REKLAMACJE
4.1 U??ytkownik mo??e z??o??y─? reklamacj─?
dotycz─?c─? ??wiadczenia Us??ug przez Serwis
drog─? elektroniczn─?, korzystaj─?c z 
formularza kontaktowego dost─?pnego w
serwisie.
4.2 Reklamacje nale??y zg??asza─? nie
p????niej ni?? w ci─?gu 7 dni roboczych
licz─?c od dnia wyst─?pienia
nieprawid??owo??ci w 
korzystaniu z Us??ugi. Ograniczenie
terminem na z??o??enie reklamacji nie ma
zastosowania do U??ytkownik??w, b─?d─?cych 
konsumentami w rozumieniu art. 221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
p????n. zm.).
4.3 Serwis rozpatruje reklamacj─? w
terminie 14 dni od daty jej wp??ywu.
Je??eli rozpatrzenie reklamacji nie
b─?dzie mo??liwe w 
tym terminie Serwis zawiadomi o tym
U??ytkownika wskazuj─?c przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji.