Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu

      Niniejszy regulamin określa zasady
korzystania z portali internetowych
należących do firmy AMB z siedzibą w 
Dzierżążnie na ul. Źródlanej 7.
Regulamin określa także prawa i
obowiązki Użytkowników korzystających z
Serwisu. Regulamin  został sporządzony w
oparciu o przepisy prawa obowiązujące na
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Zamawiający akceptuje niniejszy
Regulamin, poprzez złożenie zamówienia o
emisje reklamy (reklam) lub innych
świadczeń reklamowych. W szczególności
jego postanowienia   o charakterze umownym
regulujące stosunek między Klientem a
Firmą AMB z  siedzibą w Dzierżążnie ul.
Źródlana 7,
oraz zobowiązuje się do przestrzegania
prawa przy korzystaniu z Serwisów
internetowych. Zamawiający oświadcza, że
przekazując jakiekolwiek materiały w
chwili przesyłania będzie posiadał pełne 
prawo do ich wykorzystywania i
udostępniania osobom trzecim a w
szczególności, że nie będzie w tym
zakresie naruszał praw osób trzecich.
1.2 Administrator przypomina o
odpowiedzialności jaką ponosi Użytkownik
za treści umieszczone przez niego w
Serwisie.  Treści naruszające
obowiązujące na
terytorium RP prawo zostaną niezwłocznie
przekazane właściwym organom. Administrator 
przypomina o możliwości  udostępnienia
danych użytkowników Serwisu na żądanie
uprawnionych organów oraz potrzeby 
prowadzonych wobec nich postępowań.
1.3 Korzystanie z Serwisów internetowych
w inny sposób niż w ramach dozwolonego
użytku nie jest dopuszczalne bez zgody 
wszystkich podmiotów, którym przysługują
prawa do elementów Serwisu, w tym bez
zgody Firmy AMB z siedzibą w Dzierżążnie 
ul. Źródlana 7.
1.4  Zabronione jest przekazywanie do
Serwisów internetowych materiałów
zawierających treści sprzeczne z prawem,
w tym 
naruszające prawa osób trzecich, w
szczególności prawa autorskie lub dobra
osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami
1.5 Firma AMB nie ponosi
odpowiedzialności za prawdziwość
zamieszczonych w Serwisach internetowych
i materiałów 
dostarczonych przez klienta.
1.6 Informacje zawarte na stronie mają
charakter wyłącznie informacyjny. Treści
zawarte w serwisach AMB nie mogą być 
podstawą wysuwania jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Administratora.
1.7 Firma AMB nie ponosi
odpowiedzialności za skutki awarii
Serwisów internetowych, a w
szczególności za ewentualną utratę 
przechowywanych w nim danych.
1.8 Administrator zastrzega sobie prawo
do przerwy technicznej w funkcjonowaniu
serwisu internetowego w przypadku obsługi 
i konserwacji serwera oraz
oprogramowania serwisu.
1.9 Serwis nie gromadzi, nie przetwarza
i nie udostępnia danych osobowych
Użytkowników. Użytkownik chcąc zostać 
zarejestrowany w Serwisie obowiązany
jest podać wyłącznie niezbędne dane
identyfikujące go na tle innych
użytkowników, 
takie jak adres, siedzibę, telefon itp.,
oraz adres poczty elektronicznej.
Użytkownik w celu uzyskania rachunku 
zobowiązany jest podać niezbędne dane.
Administrator portalu nie gromadzi
danych osobowych a wszelkie dane osobowe 
uzyskane w związku z prowadzoną
korespondencją pomiędzy użytkownikiem a
Administratorem portalu są chronione.
Podanie 
danych osobowych przez użytkownika jest
dobrowolne. W każdym czasie użytkownik
ma prawo żądać usunięcia wszelkiej 
korespondencji prowadzonej z Administratorem
§ 2 UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA
2.1 Administrator ma prawo do korekty i
moderacji treści w Serwisie ( błędy
ortograficzne, literówki, modyfikacje
treści 
zleceń lub innych opisów), a także
usunięcia dowolnych treści ( nie
zmieniających istoty zleceń ) czy zdjęć
bez podania 
przyczyny.
2.2 Treści naruszające obowiązujące
prawo, dobre obyczaje i interesy osób
trzecich, będą usuwane z Serwisu.
2.3 W przypadku naruszenia Regulaminu
przez Użytkownika, Administrator serwisu
może niezwłocznie po powzięciu informacji o 
naruszeniu, usunąć wszelkie niezgodne i
naruszające Regulamin materiały
(zlecenia, oferty, zdjęcia produktów), z 
konsekwencją usunięcia konta Dostawcy
włącznie. O usunięciu konta Dostawca
zostanie poinformowany.
2.4 Operatorowi przysługuje rezygnacja z
wykonania usługi w terminie 7 dni od
momentu przyjęcia zamówienia
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
3.1 Każdy Dostawca może mieć tylko jedno
Konto w Serwisie. W przypadku, gdy
Administrator stwierdzi, ze Dostawca
posiada 
już Konto, może odmówić kolejnej
rejestracji lub usunąć jedno z
istniejących kont.
3.2 Dostęp do Konta jest chroniony
hasłem dostępu. Administrator ostrzega
przed konsekwencjami i możliwymi szkodami 
powstałymi w związku z udostępnieniem
Konta innym użytkownikom lub osobom trzecim.
3.3 Każdy Użytkownik ma prawo usunięcia
swojego konta bez podania przyczyny.  W
celu usunięcia konta należy skontaktować 
się z Administratorem Serwisu
biuro@ewykonawcy.pl
3.4 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000
r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę 
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn.
zm.), klient ma prawo do odstąpienia od 
umowy w ciągu 10 dni od wystawienia
rachunku bez podania przyczyny.
§ 4 REKLAMACJE
4.1 Użytkownik może złożyć reklamację
dotyczącą świadczenia Usług przez Serwis
drogą elektroniczną, korzystając z 
formularza kontaktowego dostępnego w
serwisie.
4.2 Reklamacje należy zgłaszać nie
później niż w ciągu 7 dni roboczych
licząc od dnia wystąpienia
nieprawidłowości w 
korzystaniu z Usługi. Ograniczenie
terminem na złożenie reklamacji nie ma
zastosowania do Użytkowników, będących 
konsumentami w rozumieniu art. 221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.).
4.3 Serwis rozpatruje reklamację w
terminie 14 dni od daty jej wpływu.
Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie
będzie możliwe w 
tym terminie Serwis zawiadomi o tym
Użytkownika wskazując przewidywany
termin rozpatrzenia reklamacji.