▼ Inter-System J??zef Baku??a

ulica:
miejscowość:
województwo:
tel:
email:
strona:
Okocimska 4 lok.8
01-114 Warszawa
Mazowieckie
501 193 637
biuro@inter-systemjbakula.pl
inter-systemjbakula.pl

O Firmie:

Przedsi?biorstwo dzia??a na rynku od 24 lat. Zosta??o za??o??one w 1989 roku przez Krzysztofa Ciesielskiego. Wraz z rozwojem firmy nazwa ulega??a wielokrotnie zmianie. Na pocz?tku by??a zmiana pod nazw? ??Inter-System? od 1997 do 2002 jako INTER-SYSTEM S.C. od pa??dziernika 2002 nazywa si? w INTER-SYSTEM J. Baku??a Agencja handlowo-us??ugowa. Specjalizujemy si? w kompleksowych realizacjach inwestycji budowlanych.

Oferta:

Byli??my m.in. generalnymi wykonawcami rob??t w C.B.W. Pan Polskiej Akademii Nauk z siedzib? w Warszawie przy ul. Soko??owskiej 29/37- m.in. remont zabytkowej willi w Celestynowie; Warszawa ul. Mokotowska 12 dla Szko??y J?zykowej Angielskiego i Administracji Ko??cio??a Ewangelicko-Metodystycznego w RP remonty sal lekcyjnych i przyleg??ych klatek i korytarzy, holu g????wnego, remont kaplicy i biur, remont elewacji zewn?trznej budynku do drugiego pi?tra i wjazdu na podw??rze z wymian? zabytkowej bramy d?bowej; w Warszawie przy ul. Rejtana dla firmy Licht sp. z o.o. i Projekt ?? m.in. kompleksowe wyko??czenie kilku willi w Zalesiu Dolnym, na ul. Pu??awskiej wyko??czenie dw??ch Budynk??w biurowo handlowych; Warszawie dla Zjednoczonych Przedsi?biorstw Rozrywkowych S.A. kapitalny remont wi?kszo??ci budynku zabytkowego w Pa??acu Prymasowskiego przy ul. Senatorskiej 13/15, na ul. D?bli??skiej 4 wyko??czenie kilkudziesi?ciu apartament??w, korytarzy, klatek schodowych i recepcji z holem g????wnym, ul. Jubilerska 10 kapitalny remont wi?kszo??ci pi?ter i korytarzy, klatek schodowych i pokoi biurowych

Galeria:


Lokalizacja:

 Formularz kontaktowy:

                                   Temat Wiadomości:
                                   

                                   Treść Wiadomości: